છોટાઉદેપુર જિલ્લા ની સરકારી આઈ.ટી.આઈ માં પ્રવાસી સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર ની માનદ સેવાઓ આમંત્રિત કરવા ની જાહેરાત બાબતે.

ADDRESS

Nannupura raod, At.Po.Ta.Naswadi, Dis.Chhotaudepur-391150

Give us a call or send mail

Mobile : 02661 272136
Telephone : 02661 272136
Email : itinaswadi@yahoo.co.in

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Industrial Training Institute,Naswadi. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.